امروز شنبه 25 فروردين 1403

رؤسای هیأت های شهرستانی هیأت ورزش های دانشگاهی استان خراسان رضوی معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی، جلسه ی انتخاب رئیس هیأت های شهرستانی هیأت ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی با حضور دکتر علیرضا خادملو رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی خراسان رضوی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدعلی سردار نائب رئیس و علی احمدیان دبیر هیأت برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به زیرساخت های ورزشی دانشگاه ها و عملکرد مدیران تربیت بدنی و روسای هیأت های مربوطه، نفرات ذیل به مدت یک سال به سمت رؤسای هیأت های شهرستانی منصوب شدند؛

آقای حسین شهرآبادی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان نیشابور

خانم سمیه ابوالحسن زاده به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان قوچان

آقای مصطفی رضوانی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان تربت جام

آقای احمد مرادی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان تربت حیدریه

آقای محمود طوسی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان سبزوار

آقای دکتر مهدی ناظمی به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی شهرستان کاشمر

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر