مرکز بهداشت و درمان دانشجویی

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
بعنوان اصلی ترین مرکز سنجش سلامت دانشجویان می باشد. ماموریت اصلی این مرکز ارتقاء سطح سلامت جسمی، بهداشت فردی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان در سطح دانشگاه می باشد و بعنوان تنها مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در جهت تحقق اهداف خویش مشغول فعالیت می باشد در راستای تحقق بیانیه ماموریت اصلی مرکز بهداشت و درمان با 2 راهکار ارائه می شود:
ـ پیشگیری
ـ درمان
در حوزه پیشگیری( انجام بازدید های بهداشتی از خوابگاه ها، صنوف، آموزش و غربالگری دانشجویان)
در حوزه درمان( ارائه خدمات درمانگاهی، و..)
استراتژیهای مرکز بهداشت و درمان:
ـ ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت بهداشتی، وزارتخانه و دانشگاه( شرکت در جلسات و اجرای طرح های ملی و کشوری)
ـ بهره گیری از تجربیات بهداشتی و درمانی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی
ـ تهیه و اجرای برنامه های آموزشی(سمینار،کارگاه،کلاس آموزشی) جهت توانمند سازی و ارتقاء سطح بهداشتی کلیه دانشجویان