معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر علی اصغر مازنی مدیر امور دانشجویی 05155258801-داخلی111
اعظم خواجه کارشناس امور انظباطی دانشجویی

کارشناس خوابگاه خواهران

05155258801-داخلی109
مهدی مهماندوست

کارشناس امور دانشجویی

کارشناس خوابگاه برادران

کارشناس تسهیلات رفاهی

کارشناس تغذیه

05155258801-داخلی110

محبوبه رمضان نیا کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 05155258801-داخلی119
09112110501
تلگرام و سروش 09365319790