امروز پنجشنبه 25 مهر 1398

اداره اعتبارات، تعهدات، دریافت و پرداخت

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
مهندس مجتبی روحی کارشناس امور مالی و کارپردازی 05155258801-داخلی121
  اعظم قاآنی حسابدار  
مهدی علیزاده امین اموال و کارپرداز 05155258801-داخلی121
سعید صابری امین اموال و کارپرداز 05155258801-داخلی121