معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر میثم مجیدی خلیل آباد سرپرست امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی 05155258801 - داخلی103