فاز اول مطالعات شناسایی سامانه های استحصال آب باران سازگار با بادامستانهای دیم کوهسرخ در کاشمر