حضور رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در نشست مجازی رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

 

حضور رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در نشست مجازی رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1399/03/26