امروز يكشنبه 5 خرداد 1398

جلسه بررسی مطالعات فاز توجیهی پردیس مرکز آموزش

 

جلسه بررسی مطالعات فاز توجیهی پردیس مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور تیم کارشناسی مهندسین مشاور اوت

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"