تاکنون علم و فناوری به گفتمان اصلی جامعه تبدیل نشده است