امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

برگزاری جلسه "کمیته اجرایی" همایش ملی توسعه پایدار

 

جلسه "کمیته اجرایی" همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)با حضور اعضای کمیته.