برگزاری اولین کارگاه روانشناسی با موضوع کاهش رنج وزندگی سرشاردر سالن همایش مرکزآموزش عالی