ایسنا | توسعه مرکز آموزش عالی کاشمر تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی طرح آمایش است