امروز شنبه 25 فروردين 1403

پرداخت شهریه خوابگاه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه در ترم بهمن ماه می رساند که باید حداکثر تا تاریخ 30/10/1401 به کارشناس خوابگاه (آقای علیزاده) مراجعه کرده و با پرداخت شهریه ترم و تکمیل معرفی نامه و ارائه آن به سرپرستی خوابگاه اتاق خود را رزرو نمایند، در صورت عدم مراجعه تا تاریخ فوق به هیچ عنوان خوابگاه تعلق نمی گیرد.