برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق و ایمنی در مرکزآموزش عالی کاشمر

مركز بهداشت ودرمان  دانشگاه ، به منظور تقويت ايمني و بهداشت كارمندان واعضاءهيئت علمي گرامي دانشگاه ،اقدام  به برگزاري "دوره آموزشي اطفاء حريق"  نمود .اين دوره به عنوان بخشي از تلاش هاي ما براي افزايش آگاهي و آمادگي در مواجهه با وضعيت هاي اضطراري انجام شد.