امروز شنبه 25 فروردين 1403

معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر هادی دهقان معاونت آمورشی، پژوهشی و دانشجویی 05155258801 - داخلی103

دانلود فایل آیین نامه آموزشی