بررسی چالش‌ها و نحوه حمایت از ایده سامانه اطلاعات مکانی فارسی(WebGIS) و امکان‌سنجی ایجاد بستر مناسب جهت ساماندهی اطلاعات و تجمیع دیتاهای ادارات شهرستان‌ها

بررسی چالش‌ها و نحوه حمایت از ایده سامانه اطلاعات مکانی فارسی(WebGIS) و امکان‌سنجی ایجاد بستر مناسب جهت ساماندهی اطلاعات و تجمیع دیتاهای ادارات شهرستان‌ها

 

 

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر و مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

دسته مطلب: