امروز شنبه 25 فروردين 1403

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر مهدی مکاری مدیر آموزشی و پژوهشی 05155258801 - داخلی103
مهری منتظری خادم کارشناس امور پژوهشی 05155258801-داخلی110
مهندس مجتبی روحی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات 05155258801-داخلی121