امروز شنبه 25 فروردين 1403

اجرای مرحله اول طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران شهرستان کاشمر در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه

اجرای مرحله اول طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران شهرستان کاشمر در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه

اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشمر مرحله اول طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران از منظر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی (سنجش ناهنجاری های قامتی) را با همکاری مرکز آموزش عالی کاشمر زیر نظر دکتر هما خالق زاده و با همکاری استاد آرادمهر آذرماه ۱۴۰۲ در محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه دولتی کاشمر اجرا نمود.