امروز شنبه 25 فروردين 1403

حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه دولتی کاشمر

حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه دولتی کاشمر

 

آقای کاظم اسماعیل نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشمر، ابتدای آذرماه ۱۴۰۲ در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه دولتی کاشمر حضور یافت و پس از بازدید از امکانات این مرکز طی جلسه ای با دکتر ناظمی مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش عالی کاشمر و دکتر مازنی برای برنامه ریزی اجرای طرح پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران از منظر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی هماهنگی های لازم انجام شد.

مرکز آموزش عالی کاشمر - تربیت بدنی و امور فوق برنامه