امروز شنبه 25 فروردين 1403

هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گرامی باد

هفته منابع طبیعی یک فرصت است تا با اگاهی¬بخشی در زمینه اهمیت حفظ منابع طبیعی، انگیزه افراد را برای انجام اقدامات کوچک و بزرگ برای حفظ محیط زیست افزایش دهیم و به پایداری و سلامت محیط زیست و جامعه کمک نماییم.

انجمن علمی مهندسی محیط زیست مرکز آموزش عالی کاشمر