برگزاری نقد کتاب "شاهزاده کوچولو"

برگزاری نقد کتاب "شاهزاده کوچولو" توسط خانم دکتر خیبری در سالن همایش دکتر مسیح دانشوری با همکاری انجمن علمی زبان انگلیسی و کانون شعر مرکز آموزش عالی کاشمر.

"امور فرهنگی _ اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر