اولین جلسه کانون همیاران سلامت

اولین جلسه کانون همیاران سلامت درمحل مرکز مشاوره وبهداشت دانشگاه درتاریخ 1401/08/21 باهدف تعیین وظایف وخط مشی کانون تشکیل شد.