ارائه درس مهارتهای زندگی دانشجویی

درس آشنایی با مهارت های زندگی دانشجویی برای دانشجویان ورودی 1398 به بعد در پرتال دانشجویی ارائه شده است