زمانبندی جلسه دانشجویان ورودی جدید با مدیران گروه

جلسه دانشجویان ورودی جدید با مدیر گروه دوشنبه 26 آبان بشرح زیر برگزار می گردد:

ساعت 8 صبح رشته مترجمی زبان انگلیسی
ساعت 9 صبح رشته علوم و مهندسی آب
ساعت 11 صبح رشته علوم و مهندسی کامپیوتر
ساعت 12 صبح رشته علوم ورزشی

لینک ورود به جلسه: http://vc1.kashmar.ac.ir/h
از دانشجویان هر رشته تقاضا می گردد فقط در ساعات اعلام شده وارد شوند و از ورود در ساعات دیگر خودداری نمایند.