معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر علی اصغر مازنی رئیس شورای انظباطی بدوی 05155258801-داخلی111
اعظم خواجه دبیر شورای انظباطی بدوی 05155258801-داخلی109
دسته مطلب: