معرفی کارکنان حوزه ریاست

حوزه ریاست:

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
دکتر امین حسینی رئیس مرکز 05155258801 - داخلی102
 
محمدرضا دلیری راد مسئول گزینش 05155258801 - داخلی107
 

 

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل:

 

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر مجید عاقل

رئیس دفتر ریاست،

روابط عمومی و امور بین الملل

05155258801-داخلی112
محبوبه رمضان نیا - کارشناس روابط عمومی
- کارشناس امور بین الملل
05155258801-داخلی112
09112110501
تلگرام و سروش 09365319790
صادق طیفوری کارشناس امور هیات امنا 05155258801 - داخلی103