مدیریت امور اداری و پشتیبانی

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس 
دکتر امین حسینی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 05155258801 - داخلی102
 
دکتر هادی دهقان مدیر امور اداری و پشتیبانی 05155258801 - داخلی103
 
اعظم خواجه کارشناس امور اداری و رئیس اداره کارگزینی 05155258801 - داخلی109
 
مهدی حسنی عارفی کارشناس امور اداری و پشتیبانی 05155258801 - داخلی109