امروز شنبه 25 فروردين 1403

کارآفرینی و ارتباط با صنعت

اهداف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

    ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی  و فنی بین دانشگاه­ها و مراکز صنعتی

    شناسایی و پیاده سازی الگوهای ارتباط با صنعت در داخل و خارج کشور و تلاش جهت بهره گیری از الگوهای موفق

    هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی از مراکز فنی و صنعتی.

    تمرکز کلیه فعالیت­های نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت­های منجر به همکاری و ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی

    فراهم شدن زمینه مشارکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان فعال و خبره در امور مدیریت پژوهش و طرح­های دانش محور و کاربردی

    شناسایی و ارزیابی واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات برای اعزام کارآموزان و نیز تعاملات دوطرفه.

 

مراحل اجرایی طرحهای برون دانشگاهی

    برقراری ارتباطات لازم جهت دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي (حضوري، غيرحضوري) .

    دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي از مراكز مختلف .

    تفكيك اولويتهاي پژوهش برحسب گروههاي علمي و اعضا هيئت علمي دانشگاه .

    ارسال طرحها به گروهها ودانشكده ها در اسرع وقت .

    مذاكره با گروههاي علمي و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ طرحهاي پژوهشي دريافتي .

    اعلام آمادگي گروهها و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ اولويتها و دريافت فرمهاي مربوطه از دفترارتباط باصنعت .

    معرفي اعضاء هيئت علمي به سازمانها و مراكز ارسال كننده طرح پژوهشي .

    پيگيري در بررسي طرحهاي ارسالي از طريق كميته تحقيقات دستگاه ارائه دهنده طرح وبرگزاري جلسه براي توضيحات مجري طرح .

    تكميل وارسال نظرات دستگاه ارائه دهنده از طريق مجري و ارسال و پيگيري نهايي براي حصول به عقد قرارداد .

    عقد نهايي قرارداد توسط مجري با هماهنگي و همكاري دفتر در طول انجام طرح و اقدامات لازم جهت انجام مناسب و بهينه طرح.