امروز شنبه 25 فروردين 1403

معرفی کارکنان

  نام و نام‌خانوادگی  عنوان شغلی - مسئولیت ها  شماره تماس داخلی 
محبوبه رمضان نیا - کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی
- کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه
- کارشناس انجمن ها و تشکل ها
05155258801-داخلی119
09112110501
تلگرام و سروش 09365319790