امروز شنبه 25 فروردين 1403

حجاب و عفاف

به نام آنکه جان را فطرت آموخت

معرفی کانون :

اهداف کانون :

هدف کلی :ترویج و آموزش فرهنگ عفاف در محیط دانشگاه

اهداف جزئی :

1- کار بر روي مسئله حجاب با هدف

-          تبیین ضرورت حجاب

-         ارائه شناختی صحیح از حجاب

-         آسیب شناسی پیامدهاي عدم رعایت حجاب

2- کار در زمینه عفاف با هدف :

-         بررسی گسترده عفاف و ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ ناب در محیط دانشگاه

3-  بررسی روابط با هدف :

-        آسیب شناسی روابط در حیطه روابط چشمی ، زبانی و ...

-      ترویج و آموزش روابط صحیح

شرح وظایف کانون :

-        برگزاري اردوها و دوره هاي آموزشی

 -      تشکیل کارگروهها

 -      برگزاري همایش و سمینار

-      برگزاري کنفرانس و تریبون آزاد

-     برگزاري جلسات مباحثه و مناظره

-     انتشار نشریه

-    برگزاري مسابقات

-    ایجاد سایت و وبلاگ

-   تبلیغ عمومی

-  نقد رسانه  سینما ، تلویزیون ، مجله ، روزنامه و ...

 - تهیه CD و جزوات آموزشی 

ارکان کانون عبارتند از :شوراي مرکزي ، واحدها و مجمع عمومی

- مجمع عمومی  : شامل تمامی اعضایی است که علاوه بر تشکیل پرونده در کانون ، پایبند به اساسنامه کانون بوده و حداقل در یکی از واحدها مشغول به فعالیت باشند.

وظایف مجمع عمومی عبارتند از :

 ·   نظارت بر عملکرد شوراي مرکزي و مسئولین واحدها و ارائه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات و طرح ها به

شوراي مرکزي

 ·  انتخاب 7 نفر از اعضاي کانون بعنوان شورای مرکزی کانون

واحدها شامل :

 ·   واحد نشریات و سایت و وبلاگ

 ·  واحد پژوهش و تحقیق

  ·  واحد مراسم و اردوها

 · واحد تبلیغات

 · واحد سمعی و بصري

وظایف واحد نشریات و سایت و وبلاگ :

 ·   انتشار هر گونه مطلبی اعم از نشریه ، ویژه نامه ، گاهنامه ، جزوات آموزشی و ... در راستاي تحقق اهداف کانون

 ·  ایجاد سایت و وبلاگ و ایمیل جهت پیشبرد اهداف کانون

 · تهیه جزوات آموزشی ) از مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و(. ..

وظایف واحد پژوهش و تحقیق :

 · سیر مطالعاتی در جهت بالا بردن اطلاعات

 · جلسات نقد کتاب

 · تشکیل گروههاي پژوهش و تحقیق در زمینه هاي مرتبط با اهداف کانون و ارائه نتایج به مخاطبین و سعی در عملی نمودن آنها

وظایف واحد مراسمات و اردوها :

 · هماهنگی برگزاري نمایشگاه ، همایش ، کنفرانس ، و تریبون آزاد و فضاسازي مراسمات

برگزاري اردوها

 · برگزاري دوره هاي آموزشی

وظایف واحد تبلیغات :

  • تبلیغات در زمینه عفاف و حجاب

وظایف واحد سمعی و بصري :

  · نقد رسانه

  ·    تهیه CD  مراسمات

تبصره : انتخاب مسئولین واحدها بر اساس انتخابات در مجمع عمومی و با تایید شوراي مرکزي خواهد بود .

مسئولین واحدها موظفند :

  ·گزارش کار دوره اي خود را به شوراي مرکزي تحویل دهند

  ·هماهنگی و نظارت بر کار اعضاي واحد را انجام دهند

   ·برنامه ریزي جهت انجام صحیح فعالیت ها را انجام دهند

  ·طرح و برنامه هاي خود را به شوراي مرکزي ارائه دهند

شوراي مرکزي :

متشکل از 7 نفر عضو است که شامل دبیر کانون ، قائم مقام ، مسئول پرسنلی و آموزشی ، نماینده شوراي مشورتی ، مسئول پشتیبانی و هماهنگی و 2 نفر عضو علی البدل است .

شوراي مشورتی ، شورایی متشکل از اساتید مشاور از دانشگاه ، حوزه و سایر نهادهاي مرتبط می باشد و نماینده این شورا در شوراي مرکزي شرکت می کند . این شورا موظف است با واحد پژوهش و تحقیق همکاري کرده و نظرات خود را از طریق نماینده خود به کانون انتقال دهد .

وظایف دبیر کانون :

  ·نظارت بر اجراي صحیح مصوبات شوراي مرکزي و اساسنامه

  ·شرکت در جلسات شوراي هماهنگی کانون ها و پیگیري مصوبات آن

 ·نظارت بر کار مسئولین واحدها

  ·مسئولیت امور مالی و حقوقی کانون

وظایف قائم مقام کانون :

  ·نظارت بر اجراي صحیح مصوبات شوراي مرکزي و اساسنامه در جنسیت خود)اگر قائم مقام خواهر است بر

فعالیت گروههاي خواهران نظارت دارد و اگر برادر باشد بر فعالیت برادران (

  ·نظارت بر کار واحدها در جنسیت خود

وظایف نماینده شوراي مشورتی :

  ·ابلاغ و اعلام نظرات شوراي مشورتی به شوراي مرکزي و به واحد ها و بالعکس

وظایف مسئول پرسنلی و آموزشی :

  ·ثبت نام از نیروهاي جدید

  ·جذب و سازماندهی نیروها

  ·آموزش اعضا در راستاي اهداف کانون

  ·برگزاري کار گروه هاي آموزشی

  ·نظارت بر حضور اعضا در کانون و در جلسات

وظایف مسئول پشتیبانی و هماهنگی :

  ·هماهنگی برگزاري جلسات شورا

 ·ابلاغ دستور العمل ها به واحدها

 ·ایجاد هماهنگی بین واحدها

 · تهیه و تدارك اقلام مورد نیاز

تبصره : تمامی اعضاي شوراي مرکزي داراي حق رأي برابر در تصمیم گیري ها هستند .

اصول کلی فعالیت کانون به شرح زیر خواهد بود :

 ·به جهت ارائه الگویی عملی از برخورد با جنس مقابل از ارتباطات غیر ضروري اجتناب شود و ارتباطات اعضا بایدبر اساس موازین اسلامی باشد و برخورد اعضا با یکدیگر و با مراجعین و مخاطبین بر مبناي اخلاق اسلامی باشد

 ·از امکانات مالی و انسانی کانون استفاده بهینه صورت گرفته و اعضا در جهتی هماهنگ با سایرین و در جهت

اهداف طرح شده در اساسنامه به فعالیت بپردازند و از انجام موازي کاري و تک روي پرهیز شود .

  · جلسات شوراي مرکزي باید حداقل هر یک ماه یکبار تشکیل شود و جلسه با حضور 5 نفر از اعضاي شوراي مرکزي رسمیت می یابد ، 1 نفر از این 5 نفر دبیر و یا قائم مقام کانون است ، و غایبین حق راي ندارند .

- تبصره : به درخواست حداقل 3 نفر از اعضاي شوراي مرکزي برگزاري جلسه اضطراري الزامی است .

 · جلسات اعضاي هر واحد حداقل هر 2 هفته یکبار جهت بررسی فعالیت هاي انجام شده و برنامه هاي جدید

تشکیل می شود و برگزاري جلسات اضطراري بلامانع است .

 ·هر یک از اعضاي کانون در صورت داشتن طرح یا برنامه جهت تبیین و ارائه طرح خود مجاز به شرکت در جلسه شوراي مرکزي هستند اما تصمیم گیري بر عهده شوراي مرکزي است .

 · در صورت مشاهده هر گونه کم کاري و تخلف از اساسنامه و برنامه هاي مصوب کانون در بین اعضا ، مسئول واحد مربوطه موظف به برخورد و شوراي مرکزي موظف به تصمیم گیري در مورد شخص مورد نظر است .

 · هریک از اعضاي شوراي مرکزي باید یک جانشین براي خود انتخاب کند

 · صلاحیت کاندیدا هاي عضویت در شوراي مرکزي باید به تایید شوراي مرکزي برسد .

 ·کاندیدا ها باید تا قبل از برگزاري انتخابات طرح و برنامه هاي خود را ارائه دهند و در صورت لزوم دفاع نمایند .

 · تمامی نامه ها و مجوزها باید به امضاي دبیر کانون برسد

 ·اساتید و کارکنان دانشگاه می توانند به عضویت کانون در آیند

 ·هر گونه تغییر در اساسنامه با صلاحدید شوراي مرکزي و تصویب در مجمع عمومی کانون خواهد بود ، به شرطی که مغایرتی با اهداف کانون نداشته باشد و در تضاد با اصول کلی اساسنامه نباشد .

 

اساسنامه:

 

 

 

 

فرم طرح: