امروز شنبه 25 فروردين 1403

اهم وظایف

اهم وظایف مدیر دانشجویی :

 • تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاست ها و خط‌ مشی‌های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط ، تأمین و اداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسایل انضباطی آنها
 • انجام خدمات مربوط به ارایه کمک‌های مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به بازپرداخت وام ها و تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت بر حسن اداره تغذیه و خوابگاه های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت تغذیه و بهداشت محیط
 • برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم ‌سازی جسم و روح آنها
 • محول کردن کار دانشجویی بر حسب نیاز واحدها به دانشجویان
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارایه راهنمایی های لازم در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
 • اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.
 • انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.
 • صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
 • مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.
 • نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.
 • انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.
 • رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.
 • بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.
 • تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .
 • استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.