فرم ارزشیابی عملکرد کارشناس مشاوره

مرکزآموزش عالی کاشمر درنظر دارد: برای ارتقاء سطح كيفي خدمات مشاوره حضوری، تمام تلاش خود را درجهت جلب رضايت دانشجویان بكار برد، لذا خواهشمنديم با تکمیل پرسشنامه زير مارا درجهت نیل به اهداف یاری نمایید. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم