امروز شنبه 25 فروردين 1403

اطلاعیه واریز وجه خوابگاه قسمت دوم

دانشجویان محترم خوابگاهی؛

بدینوسیله به اطلاع می رساند که مبلغ 5.500.000 ریال جهت قسط دوم شهریه خوابگاه به حساب دانشگاه آزاد واریز نموده و فیش مربوط را به حسابداری و سرپرست خوابگاه دانشگاه آزاد ارائه دهید.