تالیفات اعضای هیأت علمی و مدرسین

انگیختگی در زبان

 

نویسنده: لیلا عرفانیان قونسولی – شهلا شریفی

دسته بندی: زبان و ادبیات

 
20,000 تومان

 

 

 

نرم افزارهای تخصصی مهندسی خاک

نویسنده: هدیه احمدپری – مریم صفوی گردینی - نجمه گنجی - هادی دهقان

دسته بندی: کشاورزی

 
25,000 تومان

 

درک زبان از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی

نویسنده: لیلا عرفانیان قونسولی – شهلا شریفی

دسته بندی: زبان و ادبیات

 
17,000 تومان

مدیریت آب در کشاورزی با مدل AquaCrop

نویسنده : دکتر میثم عابدین پور

دسته بندی : کشاورزی

 
18,000 تومان