برگزاری جلسه اساتید گروه کامپیوتر با حضور ریاست و معاونت دانشگاه