طرح های مورد حمایت

- برچسب هوشمند الکترونیکی

- مایکو(هوشمند سازی اجاق گاز)

- راکتور هیدروژنی

- فیوز هوشمند اتومبیل

- پکیج گرمایشی خزایار

-بازی های فکری ماز

ربات رسام 20-20