شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های نوآور در بحران‌ها نقش کلیدی دارند