جلسه هم اندیشی ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر با مشاور و مجری طرح ایمنی آب شهرستان کاشمر

جلسه هم اندیشی ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر با مشاور و مجری طرح ایمنی آب شهرستان کاشمربرگزار شد. در این نشست راه های همکاری و ظرفیت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر جهت نظارت بر این طرح تشریح شد.
 

روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: