جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با جناب آقای دکتر آهنچیان (مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف)

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با جناب آقای دکتر آهنچیان (مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف) در خصوص برنامه ها و راهبردهای کلان آمایش آموزش عالی و طرح نگرانی ها و چالش های پیش روی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: