جلسه مدیریت امور دانشجویی با سرپرستان خوابگاه ها

در این جلسه مدیر امور دانشجویی، آقای دکتر مازنی به همراه کارشناسان خوابگاه ها مشکلات مرتبط با خوابگاه ها را با سرپرستان مورد بررسی قرار دادند.