امروز پنجشنبه 28 شهريور 1398

جلسه مدیریت امور دانشجویی با سرپرستان خوابگاه ها

در این جلسه مدیر امور دانشجویی، آقای دکتر مازنی به همراه کارشناسان خوابگاه ها مشکلات مرتبط با خوابگاه ها را با سرپرستان مورد بررسی قرار دادند.