برگزاری کارگاه های مهارت خودآگاهی و خودشناسی

برگزاری کارگاه  مهارت خودآگاهی
از سری کارگاه های --[مهارت زندگی]--

 دوشنبه 20 آبان ماه - ساعت 12
 چهارشنبه 22 آبان ماه - ساعت 12

 مدرس: آقای دکتر مدرسی مقدم

-------------------------------------------------------

برگزاری کارگاه  مهارت خودشناسی
از سری کارگاه های --[مهارت زندگی]--

 یکشنبه 19 آبان ماه - ساعت 12
 سه شنبه 21 آبان ماه - ساعت 8 صبح

 مدرس: آقای دکتر اکبری

-------------------------------------------------------

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت شرکت در کارگاه ها در تاریخ های فوق در سالن همایش حضور بهم رسانند.

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر