برگزاری دومین جلسه کارگااه روانشناسی باعنوان کاهش رنج ، مدیریت خود وکنترل تکانه