برگزاری جلسات داوری طرح‌های برون‌دانشگاهی در حمایت از طرح‌های نوآورانه

جلسات داوری طرح‌های برون‌دانشگاهی در حمایت از طرح‌های نوآورانه در مرکز نوآوری ترشیز با حضور دکتر اختراعی رییس انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت استان برگزار شد.