برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در مرکز آموزش عالی کاشمر

آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در مرکز آموزش عالی کاشمر و چهار حوزه فرعی دیگر در روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد.
ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر از حوزه برگزاری آزمون بازدید داشتند.

"روابط عمومی وامور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"

دسته مطلب: