برای نخستین بار، ارائه درس عمومی (آشنایی با کلیات حقوق شهروندی) همراه با ارائه گواهی معتبر

تامل در مسئولیت های اجتماعی، ما را از درون خواهد ساخت؛
مبانی حقوق شهروندی، مجالی برای گفتگو و تضارب آراء
فرصتی برای آگاهی بیشتر و تجربه ای برای همیشه.

برای نخستین بار، ارائه درس عمومی (((آشنایی با کلیات حقوق شهروندی))) همراه با ارائه گواهی معتبر {کارگاه تخصصی حقوق شهروندی}
#حقوق_شهروندی

دانشجویان گرامی جهت انتخاب درس به پرتال دانشجویی مراجعه و یا در ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه با آموزش مرکز تماس برقرار نمایند.