امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

بازدید علمی دانشگاه فردوسی مربوط به درس آز تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی

به اطلاع دانشجویان محترم درس"تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی" با کد"2333010"  می رساند:

جهت بازدید علمی از دانشگاه فردوسی مشهد روز شنبه مورخ 1398/02/14 ساعت 6 صبح  جلوی درب مرکز حضور داشته باشند.