اولین نشست مدیر امور دانشجویی مرکز در سال تحصیلی جدید (99-98)