اولین جلسه اعضای شورای صنفی با معاونت و مدیریت امور دانشجویی مرکز در نیم سال دوم ۹۸-۹۷