امروز دوشنبه 24 تير 1398

انعكاس گزارش مربوط به مسابقات و فعاليتهاي جشنواره ورزشهاي همگاني بهاره مركز آموزش عالي كاشمر در سايت اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري