امروز پنجشنبه 28 شهريور 1398

ارزیابی ترکیب بدن از پایان نامه های دانشجویان دکتری تربیت بدنی در دانشگاه فردوسی مشهد

با استفاده از دستگاه بادی آنالایزر مرکز آموزش عالی کاشمر از 34 آزمودنی مربوط به پایان نامه های دکتری علوم ورزشی در دانشگاه فردوسی مشهد (سالن 22 بهمن) تست گیری انجام شد.