ارزیابی ترکیب بدن از پایان نامه های دانشجویان دکتری تربیت بدنی در دانشگاه فردوسی مشهد

با استفاده از دستگاه بادی آنالایزر مرکز آموزش عالی کاشمر از 34 آزمودنی مربوط به پایان نامه های دکتری علوم ورزشی در دانشگاه فردوسی مشهد (سالن 22 بهمن) تست گیری انجام شد.